Particulieren

Onderstaand de belangrijkste gegevens voor de aangifte inkomstenbelasting 2022:


Persoonlijke gegevens

 • Naam, adres, BSN (sofinummer), bankrekening, geboortedatum, alleenstaand/gehuwd/samenwonend/ gescheiden, gegevens partner/kinderen (voor zover deze gegevens nog niet bij ons bekend zijn)

Aanslagen
 • Voorlopige aanslag(en)/teruggave(n)
 • Indien u dit jaar voor het eerst uw aangifte door ons laat verzorgen: een kopie van uw aangifte over 2021
 • Eventuele beschikkingen kinderopvangtoeslag 2022,  kindgebondenbudget 2022, huurtoeslag 2022 of zorgtoeslag 2022

Werk en overige inkomsten
 • Inkomsten van werkgevers, pensioenen e.d.
 • Reiskostenvergoeding (auto van de zaak, openbaarvervoerverklaring, reisperiode)
 • Andere inkomsten en bijbehorende kosten
 • Geld opgenomen van het tegoed in een levensloopregeling of volledige afkoop hiervan. 
 • Afkoop stamrecht in 2022

Onroerende zaken 
 • Gegevens eigen woning: woz-waarde (peildatum 1-1-2021), betaalde hypotheekrente, restschuld einde 2022, afrekening notaris i.v.m. aan- en/of verkoop woning
 • Gegevens andere onroerende zaken (bijv. vakantiewoning, bedrijfspand)

Overige bezittingen en schulden (in Nederland en in het buitenland)
 • Bankrekeningen, spaartegoeden, vorderingen en contant geld (status 1 januari 2022)
 • Effecten en andere beleggingen (in de ruimste zin van het woord, maar exclusief onroerende zaken)  
 • Andere bezittingen, NIET voor persoonlijk gebruik in eigen huishouden
 • Kunstvoorwerpen (ten minste voor 70% belegging)
 • Schulden (zie ook bijzondere aftrekposten Levensonderhoud minderjarige kinderen.
 
Bijzondere aftrekposten
 • Ziektekosten
 • Alimentatie
 • Lijfrentepremies
 • Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen
 • Giften

Voor het totale overzicht met toelichting, download de volledige checklist (PDF)...

Wilt u meer weten neem dan contact met ons op.

Een belasting voor u? Een uitdaging voor ons!